کليه حقوق و امتيازات اين سايت متعلق به شرکت آتيه روشن مي باشد

Atieh Roshan Sitemap
Atieh Roshan Homepage
Atieh Roshan's RSS Feed
Atieh Roshan Banner
Print Version Page
ایمنی در حمل و نقل ایران

شرکت های بین المللی فعال در ایران که تعداد آنها نیز رو به رشد می باشد، با چالش های بی شماری در زمینه بهداشت و ایمنی (HSE) روبرو هستند. یکی از کلیدی ترین مسائل در زمینه سلامتی و ایمنی، مسئله حمل و نقل می باشد؛ به خصوص که ایران کشوری پهناور با جغرافیایی متنوع است.

این گزارش با این منظور طراحی شده است تا زیر ساخت های حمل و نقل را مورد بررسی قرار داده و مسائل ایمنی پیش روی شرکت های بین المللی را گوشزد نماید. این گزارش اطلاعات مشخص و دقیقی را در اختیار اتباع خارجی مستقر در ایران یا بازدیدکنندگان از ایران می گذارد. این گزارش به نحوی تهیه شده است که افراد را نسبت به ریسک ها، حقایق و چالش های این حوزه آشنا سازد.