کليه حقوق و امتيازات اين سايت متعلق به شرکت آتيه روشن مي باشد

Atieh Roshan Sitemap
Atieh Roshan Homepage
Atieh Roshan's RSS Feed
Atieh Roshan Banner
Print Version Page
نیاز سنجی آموزشی

نیازسنجی آموزشی شرکت ها فرآیندی سیستماتیک و چرخه ای است که شامل شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی در 3 مرحله می باشد:

1. جمع آوری اطلاعات،
2. تجزیه و تحلیل و
3. شناسایی نیاز.

بسیاری از شرکت ها با مشکلاتی از قبیل عدم هم راستایی نیازهای کسب و کاری و آموزش های برگزار شده یا نظام مند نبودن مراحل آموزشی روبرو هستند.

آموزش باید فعالانه برگزار شده و شایستگی های کارکنان را افزایش دهد.

شرکت مشاوره راهبردی منابع انسانی آتیه روشن با بکارگیری رویکردهای متفاوت بر اساس ارزشهای سازمان و چارچوب شایستگی، به سازمانها کمک می کند تا نیازهای آموزشی خود را شناسایی کرده و اولویت بندی کنند.