کليه حقوق و امتيازات اين سايت متعلق به شرکت آتيه روشن مي باشد

Atieh Roshan Sitemap
Atieh Roshan Homepage
Atieh Roshan's RSS Feed
Atieh Roshan Banner
Print Version Page
تیم سازی (Team building)

یکی از معمول ترین برنامه های شرکت مشاوره راهبردی منابع انسانی آتیه روشن، طراحی و برگزاری کارگاه های تیم سازی بر اساس نیازها و خواسته های شرکت ها می باشد.

هدف از طراحی و اجرای کارگاه تیم سازی، تقویت حس و روحیه کار تیمی و توسعه مهارت ها و شایستگی های مورد نظر جهت رسیدن به یک هدف مشترک با حمایت و پشتیبانی از یکدیگر است.
کارگاه های تیم سازی با تمرکز بر موضوعات مختلفی از قبیل توسعه مهارت های برقراری ارتباط، پذیرش و هدایت تغییر، افزایش مهارت و روحیه کار تیمی و سایر نیاز های شناسایی شده در سازمان و تیم مربوطه طراحی و برای تیم های کاری برگزار می شوند.