کليه حقوق و امتيازات اين سايت متعلق به شرکت آتيه روشن مي باشد

Atieh Roshan Sitemap
Atieh Roshan Homepage
Atieh Roshan's RSS Feed
Atieh Roshan Banner
Print Version Page
گزارش  شرایط کار و استخدام

این گزارش با این هدف طراحی شده است تا اطلاعات پایه ای اما سودمندی را در ارتباط با مسائل مختلفی در زمینه شرایط کار و استخدام در ایران در اختیار آن دسته از افرادی قرار دهد که در صدد آغاز کردن کسب و کاری در ایران هستند و یا قبلا کسب و کاری راه انداخته اند. مفاد مطرح شده در این گزارش تنها دربرگیرنده کلیدی ترین چالش ها و مسائل مطرح شده می باشد و لازم به ذکر است که کلیه قوانین و مقررات حاکم بر مالیات، تامین اجتماعی، قراردادهای استخدامی و ... به تفصیل بررسی نشده اند. در بخش های مختلف این گزارش، اطلاعاتی به خوانندگان ارائه خواهد شد که دانستن آنها برای جلوگیری از سوء تعبیرها، برخی از مشکلات و دردسرها و جرایم ضروری می باشند.

شرایط فعلی اقتصادی ایران که از اقتصاد دولتی به سمت اقتصادی آزاد تر در حرکت می باشد، ممکن است باعث برخی ابهامات حقوقی و قانونی شود که می تواند به ضرر کسب و کارها تمام شود. در چنین شرایطی، بسیار ضروری به نظر می رسد تا با تفسیر دقیق و واقعی مقررات آشنا بوده و بدانیم چگونه از آنها استفاده نماییم.

این گزارش به نحوی طراحی شده است که بتواند آیین نامه ای ابتدایی برای رفع نیازهای مرتبط با امور استخدامی باشد. لازم به ذکر است که این گزارش به طور مستمر بر اساس آخرین تغییرات و اصلاحات قوانین به روز رسانی می شود.

این گزارش موارد زیر را به صورت تفصیلی پوشش می دهد:

ویژگی های مردم شناختی ایران و خصیصه های اقتصادی - اجتماعی بازار کار،
بررسی قوانین استخدامی شامل قرارداد استخدامی، حقوق و دستمزد، بیمه تامین اجتماعی و سایر مسائل ضروری،
مسائل مرتبط با مالیات،
اجزای حقوق و دستمزد.