کليه حقوق و امتيازات اين سايت متعلق به شرکت آتيه روشن مي باشد

Atieh Roshan Sitemap
Atieh Roshan Homepage
Atieh Roshan's RSS Feed
Atieh Roshan Banner
Print Version Page
مشاوره و طراحی سامانه جبران خدمات و مزایا

شرکت مشاوره راهبردی منابع انسانی آتیه روشن پیشینه و تجربه طولانی در زمینه حقوق و دستمزد در سطح ملی و بین المللی را در کارنامه کاری و حرفه ای خود دارد. همچنین شرکت مشاوره راهبردی منابع انسانی آتیه روشن در زمینه مشاوره مدیریت جبران خدمات نیز پیشگام بوده است.

شرکت مشاوره راهبردی منابع انسانی آتیه روشن پروژه های متعددی را در زمینه های زیر به منظور کمک رسانی به شرکت ها در برقراری عدالت درون سازمانی و رقابت پذیری خارجی انجام داده است:

انجام تجزیه و تحلیل شکاف حقوق و دستمزد و مزایای شرکت در مقابل بازار انتخابی،
طراحی مدل مدیریت جبران خدمات و مزایا،
طراحی مدل پرداخت،
تعیین اجزای مختلف بسته جبران خدمات و مزایا،
طراحی ساختار حقوق بر اساس حقایق سازمان و بازار،
ایجاد رویه پرداخت بر اساس عملکرد (برای کارکنان فروش و غیر فروش)،
ارائه راه کار برای افزایش انگیزش و تعلق خاطر کارکنان،
ارائه آیین نامه تفصیلی جبران خدمات و مزایا برای سازمان ها.