کليه حقوق و امتيازات اين سايت متعلق به شرکت آتيه روشن مي باشد

Atieh Roshan Sitemap
Atieh Roshan Homepage
Atieh Roshan's RSS Feed
Atieh Roshan Banner
Print Version Page
سایر مهارت های ارتباطی و مدیریتی

شرکت مشاوره راهبردی منابع انسانی آتیه روشن کارگاه های آموزشی زیر را در زمینه سایر مهارت ها برگزار می نماید:

حل مسئله و تصمیم گیری،
خلاقیت و نوآوری،
آداب و اخلاق حرفه ای،
مدیریت عملکرد،
مدیریت زمان،
مدیریت استرس.