کليه حقوق و امتيازات اين سايت متعلق به شرکت آتيه روشن مي باشد

Atieh Roshan Sitemap
Atieh Roshan Homepage
Atieh Roshan's RSS Feed
Atieh Roshan Banner
Print Version Page
مطالعه سنجش انگیزش کارکنان

مطالعه بر روی انگیزش کارکنان می تواند ابزار بسیار خوبی برای تعیین میزان انگیزه آنها به شمار رود چرا که به دنبال آن می توان میزان اثربخشی کار افراد را نیز سنجید. فارغ از اطلاعاتی که از پرسشنامه ها استخراج می شود، فرآیند مشارکت دادن کارکنان و مشاوره گرفتن از آنها، خود می تواند سودمند بوده و ایجاد انگیزه کند.

شرکت مشاوره راهبردی منابع انسانی آتیه روشن مطالعات سنجش انگیزش را بر اساس خواست و نیاز مشتری طراحی و اجرا می کند.