کليه حقوق و امتيازات اين سايت متعلق به شرکت آتيه روشن مي باشد

Atieh Roshan Sitemap
Atieh Roshan Homepage
Atieh Roshan's RSS Feed
Print Version Page
مديريت راهبرانه


رهبری کیفی در یک محیط کاری کیفی امکان پذیر است. مدیران از طریق تمرین مهارت­های رهبری که توسط تجربیات و تمرینات ارئه شده در کارگاه انجام می­شود،
به رهبران کیفی تبدیل خواهند شد. مدیریت راهبرانه موثر، مستقیما بر روی روابط کاری، رضایت شغلی فردی و کیفیت عملکرد سازمانی اثر دارد. با درک و بکارگیری مهارت­های مدیریت راهبرانه، افراد در محیطی هماهنگ با یکدیگر کار خواهند کرد و نتیجه عملکرد آنها نیز کار کیفی خواهد بود. یک مدیر راهبر می­گوید و نشان می­دهد که " کار من آن است که به شما در موفق شدن کمک کنم". کارگاه فوق، تلفیقی از ایده­های مختلف از نویسندگان این حوزه می­باشد. هدف از این کارگاه، ارتقای مهارت­ها و دانش شرکت کنندگان و در نهایت کمک به رشد سازمان­ها می­باشد تا بتوانند به نتایج کیفی دست پیدا کنند.