کليه حقوق و امتيازات اين سايت متعلق به شرکت آتيه روشن مي باشد

Atieh Roshan Sitemap
Atieh Roshan Homepage
Atieh Roshan's RSS Feed
Atieh Roshan Banner
Print Version Page
مطالعه پیمایشی سالیانه جبران خدمات ایران (IACS)

این مطالعه دربرگیرنده گزارش کاملی از تجزیه و تحلیل داده های گروهی از سازمانهای شرکت کننده می باشد. این گزارش شامل بخش هایی از قبیل خلاصه اجرایی، نمودارهای مشخص کننده جایگاه هر شرکت در مقابل بازار، مشخصات شرکت کنندگان، سیاست ها، شیوه ها و روندها می باشد. یکی دیگر از بخش های گزارش، شامل جبران خدمات مستقیم (خروجی بر اساس رتبه و سمت) و غیر مستقیم (مزایا، فوق العاده ها، ...) می باشد.