کليه حقوق و امتيازات اين سايت متعلق به شرکت آتيه روشن مي باشد

Atieh Roshan Sitemap
Atieh Roshan Homepage
Atieh Roshan's RSS Feed
Atieh Roshan Banner
Print Version Page
مطالعه پیمایشی  سالیانه مزایا در ایران (IABS)

این مطالعه دربرگیرنده گزارش کاملی از تجزیه و تحلیل داده های گروهی از سازمانهای شرکت کننده می باشد. این گزارش شامل مشخصات شرکت کنندگان، برنامه های درمانی، برنامه های درمانی برای بازنشستگان، برنامه های دندان پزشکی، بیمه عمر و حوادث، بیمه عمر و حوادث برای بازنشستگان، مرخصی با حقوق، از کار افتادگی جزئی و کلی، برنامه بازنشستگی، بیمه عمر و سرمایه گذاری و مزایای کار/ زندگی می باشد.