کليه حقوق و امتيازات اين سايت متعلق به شرکت آتيه روشن مي باشد

Atieh Roshan Sitemap
Atieh Roshan Homepage
Atieh Roshan's RSS Feed
Atieh Roshan Banner
Print Version Page
ارتباطات میان فرهنگی

یکی دیگر از برنامه های آموزشی در شرکت مشاوره راهبردی منابع انسانی آتیه روشن، برنامه ارتباطات میان فرهنگی می باشد.

در دنیای جهانی امروز که شرکت های چند ملیتی برای اولین بار وارد سرزمین ها و کشورهای جدیدی می-شوند، فرهنگ نقش بسیار اساسی در چگونگی عملکرد این شرکت ها در بازارهای جدید دارد. درک و شناخت فرهنگ ها، عادات، هنجارها، رفتارها و ارزشها در کشورهای گوناگون به عنوان عامل موفقیت در این بازارها تلقی می شود. مدیریت تیم هایی که از تنوع فرهنگی برخوردار هستند، همواره چالشی بزرگ برای شرکت های چند ملیتی بوده  است.

شرکت مشاوره راهبردی منابع انسانی آتیه روشن اقدام به برگزاری کارگاه هایی به منظور کمک به شرکت های چند ملیتی و اتباع خارجی نموده است تا این شرکت ها بتوانند به درک بهتری از مسائل فرهنگی و ارتباطی در بافتی ایرانی دست پیدا کنند.  این برنامه ها تحت موضوعاتی مثل آگاهی های میان فرهنگی، جذب نیروهای خارجی، مربی گری میان فرهنگی، همکاری و مدیریت با کارکنان ایرانی، تیم سازی بین فرهنگی و درک سبک های مذاکره در ایران قابل ارائه می باشند. مخاطبین این دوره طیف وسیعی از کارکنان خارجی و  خانواده های آنها و حتی ایرانیانی که در شرکت های چند ملیتی کار می کنند را تشکیل می دهند.
برنامه های قابل ارائه عبارتند از:

ارتباطات میان فرهنگی برای یک کشور مشخص ( ایران و سایر کشورها)
شایستگی بر اساس آداب کسب و کار بین المللی
مدیریت موثر و برقراری ارتباط با اعضای تیم با فرهنگ های گوناگون
ایجاد هم افزایی در تیم
جذب کارکنان خارجی