کليه حقوق و امتيازات اين سايت متعلق به شرکت آتيه روشن مي باشد

Atieh Roshan Sitemap
Atieh Roshan Homepage
Atieh Roshan's RSS Feed
Atieh Roshan Banner
Print Version Page
مطالعات بر روی سرمایه های انسانی

سرمایه های انسانی یکی از مهم ترین منابع در سازمان ها می باشند. سازمان ها معمولا در تلاش هستند تا با تحلیل شکاف میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب کارایی سرمایه های انسانی خود را افزایش دهند.

شرکت مشاوره راهبردی منابع انسانی آتیه روشن به سازمان ها کمک می کند تا وضعیت معیارهایی از قبیل انگیزش، تعهد سرمایه های انسانی و... را اندازه بگیرند تا بتوانند جهت بهبود های آتی برنامه های عملیاتی را آماده کنند.