کليه حقوق و امتيازات اين سايت متعلق به شرکت آتيه روشن مي باشد

Atieh Roshan Sitemap
Atieh Roshan Homepage
Atieh Roshan's RSS Feed
Print Version Page
خرسندي در محل کار


بسیاری از سازمان­ها به این نتیجه رسیده­اند که ترکیب تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه در محل کار منجر به ارتقای سطوح عملکرد کارکنان شده و دانش آنها را جهت برقرای روابط کیفی توسعه می­دهد. همچنین ترکیب فوق در کاهش استرس مدیران و تیم نیز می­تواند موثر باشد. در نهایت نیز تمامی موارد فوق به رضایت شغلی و خرسندی ختم
می­شود. این کارگاه­ها به سازمان­ها کمک می­کنند تا وضعیت فعلی و رویه­های خود را با داشتن پایه­ای تئوریک هم راستا کنند.