کليه حقوق و امتيازات اين سايت متعلق به شرکت آتيه روشن مي باشد

Atieh Roshan Sitemap
Atieh Roshan Homepage
Atieh Roshan's RSS Feed
Atieh Roshan Banner
Print Version Page
آموزش منابع انسانی

شرکت مشاوره راهبردی منابع انسانی آتیه روشن دوره های آموزشی خاصی را در زمینه منابع انسانی ارائه می دهد:

بخش اول: جبران خدمات و مزایا

سازمان، مدیریت و منابع انسانی
تجزیه و تحلیل شغل و ارزشیابی شغل
مدیریت عملکرد
اصول مقدماتی جبران خدمات
روش های کمی مورد استفاده در مدیریت حقوق و دستمزد
تحلیل بازار و طراحی ساختار حقوق و دستمزد
پرداخت بر اساس عملکرد

بخش دوم: جذب و استخدام

جذب و استخدام شایسته محور
مصاحبه های شایسته محور
استفاده از آزمون های روانشناختی در جذب و استخدام

بخش سوم: روابط کار (قوانین بیمه و کار)