کليه حقوق و امتيازات اين سايت متعلق به شرکت آتيه روشن مي باشد

Atieh Roshan Sitemap
Atieh Roshan Homepage
Atieh Roshan's RSS Feed
Atieh Roshan Banner
Print Version Page
تعیین راهبرد های  منابع انسانی

ارائه خدمات منابع انسانی بر اساس مشتریان مختلف، متفاوت می باشد.

فعالیت های منابع انسانی باید برگرفته از واقعیات سازمانی و تجاری سازمان ها بوده و در راستای ارزش ها، ماموریت و چشم انداز سازمان باشد. راهبرد، سیاست ها و رویه های منابع انسانی بر اساس چنین عواملی ایجاد می شوند.

همکاری ما با مشتریان بر پایه بهبود راهبردها و اصول منابع انسانی ایشان می باشد. زمینه های تخصصی شرکت مشاوره راهبردی منابع انسانی آتیه روشن جهت ارائه مشاوره به شرح زیر است:

مشخص کردن ارزشها و فرهنگ سازمان،
طراحی چارچوب شایستگی ها،
عارضه یابی و ممیزی  سامانه مدیریت  منابع انسانی،
طراحی چشم انداز، ماموریت و اهداف منابع انسانی و تعیین ساختار سازمانی واحد منابع انسانی،
طراحی و پیاده سازی راهبرد منابع انسانی،
تدوین آیین نامه منابع انسانی (شناسایی سیاست ها و رویه های منابع انسانی)،
ارائه مشاوره در ارتباط با مسائل مرتبط با  قانون کار و قراردادهای  استخدامی در ایران.