کليه حقوق و امتيازات اين سايت متعلق به شرکت آتيه روشن مي باشد

Atieh Roshan Sitemap
Atieh Roshan Homepage
Atieh Roshan's RSS Feed
Atieh Roshan Banner
Print Version Page
گزارش هزینه کلی پرسنلی

این گزارش تحلیلی، بر پایه رتبه های گزارش شده در مطالعه جبران خدمات سالیانه ایران، تولید می شود. در این نوع گزارش تمامی هزینه های مستقیم و غیر مستقیم کارکنان که در مطالعات بهینه کاوی مشاهده شده، ارائه می شود. این گزارش در حالت پرداخت های مختلف بازار (مثلا دهک اول، چارک اول، چارک دوم، چارک سوم و یا دهک نهم) و بر اساس درخواست مشتری قابل تولید است.