کليه حقوق و امتيازات اين سايت متعلق به شرکت آتيه روشن مي باشد

Atieh Roshan Sitemap
Atieh Roshan Homepage
Atieh Roshan's RSS Feed
Atieh Roshan Banner
Print Version Page
مطالعه سنجش تعهد کارکنان

به عقیده شرکت مطالعاتی اسکارلت، تعهد کارکنان احساس مثبت یا منفی افراد نسبت به کار خود و یا میزان دلبستگی افراد به شغل شان، همکاران یا سازمان می باشد که به طور قابل ملاحظه ای بر روی تمایل آنها به انجام کار و یادگیری تاثیر می گذارد.

تعهد کارکنان جهت نگهداشت و بهبود عملکرد کاری پرسنل امری حیاتی می باشد. کارکنانی که به کارشان متعهد باشند، بهتر عمل می کنند.

شرکت مشاوره راهبردی منابع انسانی آتیه روشن با توجه به درخواست مشتریان با همکاری PARIO HR Solutions اقدام به برگزاری مطالعات تعهد کارکنان می کند.