کليه حقوق و امتيازات اين سايت متعلق به شرکت آتيه روشن مي باشد

Atieh Roshan Sitemap
Atieh Roshan Homepage
Atieh Roshan's RSS Feed
Atieh Roshan Banner
Print Version Page
برقراري ارتباط موثر
برقراری ارتباط موثر

شرکت مشاوره راهبردی منابع انسانی آتیه روشن زمان و انرژی قابل ملاحظه ای را به کار در زمینه توسعه، طراحی و برگزاری کارگاه های برقراری ارتباط موثر و توسعه مهارت های بین فردی در سازمان ها اختصاص داده است. بر اساس تجربه طولانی شرکت در این زمینه، رویکرد ما بر پایه دو مرحله زیر بنا شده است:

مرحله اول: ایجاد مهارت های برقراری ارتباط موثر
مرحله دوم: توسعه مهارت های خاص برقراری ارتباط