کليه حقوق و امتيازات اين سايت متعلق به شرکت آتيه روشن مي باشد

Atieh Roshan Sitemap
Atieh Roshan Homepage
Atieh Roshan's RSS Feed
Atieh Roshan Banner
Print Version Page
رانندگی ایمن (تدافعی)

علاوه بر دوره های آموزشی منابع انسانی، رهبری، ارتباطات میان فردی و میان فرهنگی، شرکت مشاوره راهبردی منابع انسانی آتیه روشن به همراه The UK’s HSM Associates دوره رانندگی ایمن را نیز ارائه می دهد. از آنجایی که معتقد به لزوم تغییر در فرهنگ رانندگی و ارتقای استانداردهای ایمنی در ایران و ایفای نقش در این راستا هستیم، این دوره توسط شرکت مشاوره راهبردی منابع انسانی آتیه روشن ارائه می شود.
این دوره می تواند از طریق ارائه نمونه ای از رانندگی مناسب و توسعه مستمر رانندگان در راستای کاهش کشته شدگان و مجروحین جاده ها ایفای نقش نماید.
این دوره آموزشی مهارت، دانش و شناختی که برای راننده مسئول، موردنیاز است را توصیف کرده و تشریح می نماید. این دوره مشتمل بر جلسات تئوری و عملی می باشد.