کليه حقوق و امتيازات اين سايت متعلق به شرکت آتيه روشن مي باشد

Atieh Roshan Sitemap
Atieh Roshan Homepage
Atieh Roshan's RSS Feed
Atieh Roshan Banner
Print Version Page
توسعه کارراهه شغلی

توسعه کارراهه شغلی به فرآیندی اطلاق می شود که در طی آن دانش، مهارت، ویژگی های شخصی و تجربیات مورد نیاز برای پیشرفت و ارتقاء کارکنان شناسایی شوند.

توسعه کارراهه شغلی می تواند به راحتی در برنامه ریزی توسعه عملکرد کارکنان بازتاب یابد تا به آنها در انتخاب کارراهه شغلی و حرکت در آن سمت کمک کند.

شرکت مشاوره منابع انسانی آتیه روشن به سازمانها کمک می کند تا بر اساس نظام رتبه بندی، طبیعت کسب و کاری و چارچوب شایستگی شان، برای کارکنان خود کارراهه شغلی ایجاد کنند.