کليه حقوق و امتيازات اين سايت متعلق به شرکت آتيه روشن مي باشد

Atieh Roshan Sitemap
Atieh Roshan Homepage
Atieh Roshan's RSS Feed
Atieh Roshan Banner
Print Version Page
مشتريان ما

ما با بيش از يک صد شرکت خصوصي، دولتي و چند مليتي فعال در بخش هاي مختلف کسب و کاري به شرح زير به همکاري پويا پرداخته ايم:

نفت، گاز و پتروشيمي
دارويي
سيمان
مالي (بانکداري و بيمه)
غذايي
کالاهاي  زود مصرف
ساخت و ساز و توليد
فن آوري اطلاعات و ارتباطات
تجاري
خدمات
خودرو
انرژي