کليه حقوق و امتيازات اين سايت متعلق به شرکت آتيه روشن مي باشد

Atieh Roshan Sitemap
Atieh Roshan Homepage
Atieh Roshan's RSS Feed
Atieh Roshan Banner
بیانیه ماموریت و چشم انداز
بیانیه ماموریت شرکت مشاوره راهبردی منابع انسانی آتیه روشن بدین شرح می باشد:

ترکیب دانش جهانی و ملی در حوزه منابع انسانی، به منظور ایجاد راه حل های خلاقانه در جهت افزایش عملکرد فردی و سازمانی.

تعهد ما

گذشته به تاریخ پیوسته، اما آینده در دستان ماست.

منابع انسانی به عنوان یکی از مهم ترین چالش های قرن 21  شناخته شده است و یکی از مهمترین عوامل موفقیت و شکست شرکت ها می باشد. چگونگی تشخیص، راضی نگاه داشتن، انگیزش، ترغیب، الهام بخشیدن، توسعه، آموزش و نگهداشت استعدادها و نیروهای مناسب مورد نظر سازمان، چالشی همیشگی بوده و تمامی سازمان ها، چه کوچک و چه بزرگ، چه محلی و چه جهانی را در بر می گیرد و همواره باید به طور مستمر توسط سازمانها مورد بازنگری قرار گیرد.
برای نیل به این هدف، تعهد و فلسفه مدیریتی ما بر ارکان زیر بنا شده است:
ایفای کامل مسئولیت و نقش اجتماعي مان به عنوان مشاور منابع انساني؛
به وجود آوردن محیط تجاری با ثبات که منجر به رشد و توسعه فردی و حرفه ای می شود؛
دستیابی به بالاترین سطوح استانداردهای تعالی؛
جلب اعتماد مشتری با به کارگیری رویکردی کیفی و شفاف؛

با ما در ارتباط باشید؛ ما خواسته های شما را درک کرده و تلاش می کنیم به بهترین شیوه به شما یاری برسانیم.
Print Version Page